> PAKT

Společný projekt organizací zabývajících se dlouhodobě zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů (AGORA CE, o.p.s., CpKP, Nadace Partnerství a Zelený kruh) chce vnést do tématu participace systémový přístup. Chceme prohloubit pochopení přínosů participace pro všechny zúčastněné a formulovat standardy a metodické postupy, které usnadní nastavení participativních procesů v konkrétním chování obcí a měst.

PAKT = PARTICIPACE, KOMUNIKACE, TRANSPARENTNOST

Hlavním cílem projektu je prosadit systémový přístup k participaci ve všech sférách rozhodování tak, aby veřejná správa na všech úrovních aktivně vytvářela podmínky pro větší zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování. Bude se při tom opírat o hlavní výstupy projektu - veřejný závazek pracovně zvaný Prohlášení o spolupráci, Standardy participacea Metodiku zavádění standardů participace do praxe připravené participativním způsobem. Takto vzniklý prostor pro participaci bude využívat jak poučená veřejná správa, tak aktivizovaná občanská společnost. Participace bude zavedena jako jeden ze standardních postupů veřejné správy.
 

Veřejný závazek, zvaný zatím pracovně Prohlášení o spolupráci, představuje deklaraci orgánu veřejné správy o tom, že bude využívat participačních postupů ve své činnosti. Součástí veřejného závazku budou i základní pravidla (práva a povinnosti všech aktérů participačního procesu) zapojování veřejnosti. Prohlášení o spolupráci se nebude orientovat pouze na určité oblasti či témata, ale bude zavádět participaci jako přirozený nástroj a princip do činnosti orgánu veřejné správy. Podepsání Prohlášení o spolupráci ze strany institucí veřejné správy je dobrovolné. Jeho podpisem získá místní komunita a další aktéři nástroj, který může uplatnit a požadovat po veřejné správě jeho dodržování (tedy zapojení do rozhodovacích procesů). Přistoupením k Prohlášení o spolupráci získá veřejná správa jasnou představu o tom, jak plánovat participační procesy. Prohlášení o spolupráci (včetně názvu samotného) bude připraveno „odspodu“ za účasti zástupců neziskových organizací, veřejné správy, výzkumných center a univerzit, zahraničních partnerů a dalších aktérů. V této chvíli nelze více specifikovat obsah ani rozsah veřejného závazku, ten bude až výsledkem jednání.   

 
Dalším výsledkem projektu budou Standardy participace, které budou detailním rozvedením základních pravidel obsažených ve veřejném závazku. Cílem standardů je jasně odlišit, co lze považovat za participaci a naopak co již participace není.
 
Metodika zavádění standardů participace do praxe, jako další výsledek projektu, bude obsahovat praktické postupy a způsoby vedení participačních procesů. Uživatelům poskytne i inspiraci příkladů dobré praxe z ČR a zahraničí, rady a tipy řešení neobvyklých situací atd. Metodika bude doporučující, nikoliv závazná. Kromě tištěné formy bude dostupná i v elektronické podobě.             
 
Ne nepodstatným vedlejším cílem projektu je vytvořit širokou koalici neziskových a dalších organizací zabývajících se různou formou participací, která bude prosazovat Prohlášení směrem nahoru a zároveň působit směrem dolů -  informovat a aktivizovat občany ve svém okolí. Koalici budou tvořit neziskové organizace, zástupci akademické a výzkumné sféry, profesních asociací atd., které se pohybují v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, rozvojového a územního plánování, příprav strategií a koncepcí kultury, dopravy, životního prostředí, zapojování veřejnosti do řešení veřejných prostor, územních a rozvojových plánů atd. 
 
Naplnění cílů projektu přinese významný protikorupční efekt ve veřejné správě, protože její činnost bude veřejnosti přístupná a detailně sledovaná.


Více informací: http://www.paktparticipace.cz/
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Koncepční řešení dopravy v centru města

Město Dobřany se stalo dobrým příkladem realizace zklidňování dopravy. Své řešení přihlásilo do soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Tato soutěž zviditelňuje a oceňuje kvalitní dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy realizovaná v městech a obcích České republiky.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena