Úvod

Pro kvalitu našeho života je určující místo, kde žijeme. Máme své potřeby a zájmy, které by naše bydliště mělo splňovat. Tyto představy ovlivňují, kam se stěhujeme a jaká místa si k životu vybíráme. Žádné místo ale není izolované od okolí a nezůstává stejné napořád. Je tedy velmi podstatné, jestli probíhané změny odpovídají našim představám. Abychom se cítili součástí místa a komunity, potřebujeme rozumět jejich proměnám a mít základní představu, co, jak a kdy může být jinak. Město se obvykle nemění ze dne na den. Fyzickým změnám většinou předcházejí „snění“ a promýšlení, následují diskuze, plánování a formalizované procesy, které vedou ke konkrétní stavbě nebo proměně míst. Proto vzrůstá potřeba vizi města nějak formulovat, pracovat s ní. Pojem „vize města“ se objevuje v českém prostředí v souvislosti se strategickým plánováním. Formulace vize by měla odpovídat na otázku „v jakém městě chceme žít?“ Město se týká všech jeho obyvatel, proto by mělo jít o sdílenou představu, která předjímá ideální představu města v horizontu zhruba dvaceti let.

První otázka
Quest 1/9, 1 až 5 bodů

 

Strategické plánování města je proces, díky kterému za účasti obyvatel (minimálně jeho politické reprezentace) vzniká konkrétní představa, čím by se město ve svém rozvoji mělo řídit, jak by se mělo rozvíjet, jaké služby by mělo svým občanům i návštěvníkům nabízet i jak by mělo vypadat. Výsledkem procesu je strategický plán – dokument, který schvaluje zastupitelstvo města a který slouží slouží jako podklad pro strategická rozhodnutí (strategické řízení) města. Strategický plán obvykle obsahuje strategické cíle, které jsou rozpracovány do cílů, opatření a konkrétních aktivit.
 

Co znamenají jednotlivá písmena v anglickém hesle „smart“ z pohledu stanovování strategických cílů?

S. 
M. 
A. 
R. 
T. 
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 2/9, 1 až 2 body

 

Základem všech strategií je analýza současného stavu. U strategického plánování se většinou využívá tzv. SWOT analýza. Analyzuje silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weeknesses), příležitosti (Oportunities) a hrozby (Threats).
 

V čem se liší při swot analýze silné a slabé stránky
od příležitostí a ohrožení?Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 3/9, 1 až 5 bodů

 

Pokud má strategický plán opravdu fungovat a sloužit pro řízení města, musí se při aktivitách myslet na termín realizace, rozpočet, odpovědné realizátory a jednoduše vyhodnotitelný ukazatel (indikátor) plnění cíle. Strategický plán se většinou na období jednoho roku rozpracuje do větší podrobnosti ve formě akčního plánu. Skutečné využívání strategického plánu sebou nutně nese jeho aktualizaci - průběžnou i komplexní (v periodách).
 

Jaké jsou hlavní vlastnosti indikátorů udržitelného rozvoje?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 4/9, 1 bod

 

Strategické plánování rozvoje měst je obvyklé až v posledních zhruba 20 letech. Strategické uvažování a řízení se ale používalo už v dřívějších dobách v různých kontextech.
 

Z jakého řeckého pojmu pochází slovo strategie?Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 5/9, 1 bod

 

Transition Towns (města změny) jsou obce, které pochopily, že ropný zlom dříve nebo později přijde. Začaly proto podnikat kroky, které zajistí jejich připravenost na okamžik, až se začne projevovat. Mezi jejich prioritní opatření patří zakládání místních měn, podpora lokální potravinové soběstačnosti, podpora místních zdrojů energie, rozvoj řemesel, důraz na recyklaci materiálů a na participativní demokracii.
 

Kolik českých měst se zapojilo do sítě Transition Towns?Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 6/9, 1 bod

 

Pro podporu udržitelného rozvoje se na konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992 přijalo řadu podpůrných dokumentů. Jedním z nich je i Aalborghská charta.
 

Aalborgská charta je základním dokumentem pro města v kontextu:Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 7/9, 1 až 2 body

 

Podle § 18 stavebního zákona je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Příprava územního plánu se řídí striktními pravidly a rozděluje se do několika fází.
 

Jaké oficiální fáze má proces vytváření územního plánu?

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 8/9, 1 bod

 

K územnímu plánu se může vyjadřovat kdokoliv, koho se plán týká - obyvatel města, podnikatel, majitel nemovitosti nebo místní občanské sdružení. Klíčové je sledování úřední desky (v budově úřadu nebo na internetu). Jedině tak je možné se včas dozvědět o připravovaných změnách územních plánů. Pokud chcete ovlivnit podobu územního plánu, musíte se účastnit všech kroků.
 

Co může využít každý občan může v procesu územního plánování?Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 9/9, 1 až 2 body

 

Důležitou roli v hájení zájmů veřejnosti při pořizování územního plánu může hrát tzv. zástupce veřejnosti. Občané mohou zmocnit zástupce veřejnosti, aby za ně jednal a komunikoval s úředníky. Zástupce veřejnosti má o něco silnější právní postavení než občané a může mít výraznější „politický mandát“, protože je zapotřebí, aby jej zmocnilo více obyvatel, kteří mají na konkrétní věc podobný názor.
 

Za jakých podmínek musí být zmocněn zástupce veřejnosti v procesu pořizování územního plánu?
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení

Hodnocení

Vysvětlení: Tento text se přegeneruje výsledkem vyhodnocení (JS funkce printEvaluationResult()).
Hodnocení

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena