Úvod

Dobrý den!

Představte si, že žijete ve městě, ve kterém seženete nejrůznější zboží, od potravin, přes oblečení až po elektroniku. Ale víte, odkud tyto produkty pochází?

Pokud chcete žít v bohaté obci nebo regionu, neposílejte své peníze mimo ně. Proč? Kouzelným zaklínadlem je tzv. lokální multiplikátor – co to je a další důvody pro podporu místní ekonomiky a její způsoby vám prozradíme v několika následujících cvičeních.

Možná tyto důvody i způsoby znáte, v každém případě si můžete své znalosti procvičit a zjistíte, jaký expert na místní ekonomiku jste.

Své odpovědi si ale dobře rozmyslete. Za každou špatně zodpovězenou podotázku se vám body odečtou. Ale nebojte, celkově za celou otázku do mínusu nepůjdete.

První otázka
Quest 1/7, 1 bod

Místní ekonomika

Ekonomická lokalizace, důraz na místní ekonomiku, je protipólem ekonomické globalizace. Obyvatelé západního světa si postupně čím dál více uvědomují, co všechno ztratili díky globalizaci – díky které ovšem též mnoho získali.

Objevují se snahy o lokalizaci spotřeby a potažmo výroby – typicky například potravin. Převaha importu nad exportem má důsledky sociální (nezaměstnanost a s ní spojené společensky patologické jevy, odcizení, ztráta sounáležitosti zejména ve velkých městech, ale i na venkově), tak environmentální (degradace životního prostředí v místě díky nezájmu, ale i degradace životního prostředí v méně rozvinutých zemích díky přesunu výroby za nižšími sociálními a environmentálními standardy).

Chápání toho, co je „místní ekonomika“ je velmi široké. V České republice jsme svědky toho, že za místní ekonomiku lidé považují ekonomiku svého města či obce, nanejvýš regionu. Toto vnímání je nicméně poněkud zkreslené tím, že žijeme ve velmi malé zemi. Zeptejte se Američana: řekne vám, že vše, co se vyrábí v České republice, je v podstatě lokální, pokud to tedy není produkce z oblasti celé střední Evropy. Žádná přesná definice neexistuje, je třeba lokální ekonomiku definovat při každé příležitost, kdy s jejím konceptem pracujeme.
 

Vyberte obrázek pokrmu, který mohl být vyroben z čerstvých lokálních surovin v květnu (v rámci území ČR). Po výběru stiskněte tlačítko VYHODNOTIT.

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 2/7, 1 bod

Lokální multiplikátor

Lokální multiplikátor slouží k posuzování síly místní ekonomiky. Pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky (obce, regionu), tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky „otáčejí“ a kolik jich utíká nenávratně pryč. Pomocí lokálního multiplikátoru lze též popsat příspěvek jakékoliv organizace ke zdraví místní ekonomiky.

Obecně je multiplikátor ekonomický koncept, který se používá k měření, jak moc konkrétní přítok kapitálu obíhá (nebo se násobí) v dané oblasti. Koncept multiplikátoru byl vytvořen v 18. století a zpopularizován ve 20. století britským ekonomem Johnem Maynardem Keynesem. Náš lokální multiplikátor zachycuje vydávání peněz ve vymezeném regionu nebo mikroregionu do tří úrovní: původní přísun peněz, jak je tento objem peněz utracen a jak jsou tyto peníze znovu utraceny. Měření lokálního multiplikátoru končí ve třetí úrovni, protože 80–90 % celkového multiplikačního efektu je zachyceno v těchto třech úrovních. Následující měření je obtížné a nepotřebné. Proto hovoříme o Lokálním Multiplikátoru 3, tedy o LM3.

Lokální multiplikátor je pouze ukazatelem. To znamená, že nenabízí přesnou hodnotu, ale spíše informaci o koloběhu peněz. Prostřednictvím tohoto jednoduchého ukazatele však můžeme získat vhled do mnohem složitější problematiky – do fungování místní ekonomiky.

Představte si dvě obce – Globální lhotu a Lokální lhotu. V Globální lhotě je 20 % příjmů utraceno ve vsi, v Lokální lhotě je to dokonce 80 %.
 

Vyberte obrázek, který vyjadřuje tok peněz v Lokální lhotě.

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 3/7, 1 až 3 body

Regionální značky

Koncept regionálního značení přispívá k udržitelnému rozvoji v regionech, a to z hlediska všech tří základních pilířů (ve vzájemném úzkém propojení) – environmentálního, ekonomického i sociálního.

Regionální značky jsou zaměřené na oživení ekonomiky venkovských oblastí, zejména na drobné živnostníky, malé a střední podniky, drobné zemědělce. Podporují diverzifikaci ekonomických činností na venkově, obrat finančních toků uvnitř regionu, mely by napomoci místním obyvatelům udržet si své zaměstnání nebo příjmy a předcházet tak dalšímu odlivu lidí (zejména mladých) do velkých měst.

Regionální značení zvyšuje u místních obyvatel hrdost na vlastní region, ukazuje jim přínosy místního přírodního a kulturního dědictví, aby lépe pochopili jeho význam i potřebu jeho ochrany a péče o něj. Zároveň je při zavádění i rozvoji značení rozvíjena širší spolupráce uvnitř regionů – mezi podnikateli (výrobci, prodejci), místní samosprávou, zástupci ochrany přírody, neziskovými organizacemi. Spolupráce zpravidla nekončí jen u aktivit značení – jde o obecné posilování sounáležitosti místních obyvatel s regionem a jejich aktivní zapojení do dění v regionu.

Značky jsou také nástrojem podpory šetrné produkce. Samotný princip využívání místních surovin a spotřeby místních produktů snižuje zátěž životního prostředí vzhledem ke kratším přepravním vzdálenostem. Propagace značek a související osvěta umožňuje turistům hlubší náhled do života v regionech, vnímání souvislostí přírodních, kulturních, sociálních i ekonomických stránek regionů. K tomu všemu má značení pozitivní vliv na region jako takový – přispívá k zachování místních tradic a řemesel, rozvíjí charakter a specifika regionu, a tím posiluje jeho celkovou image.
 

Vyberte přínosy regionálních značek:

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 4/7, 1 bod

Směnný obchod

Směnný systém dovoluje být ekonomicky aktivním každému, i lidem, kteří nejsou schopní se aktivně zapojit do peněžní ekonomiky. Vyměňovat je možné produkty i služby. Výhody jsou nejen ekonomické, ale i ekologické, protože výměna nejčastěji probíhá právě na lokální úrovni.

Myšlenku „systému místní obchodní výměny“ (Local Exchange Trade Systems – LETS) zformulovat v roce 1982 v Kanadě Michael Linton. V kanadském městečku Courtenay vznikla po krachu místní továrny první komunita využívající právě směnného obchodu. Z důvodu vysoké nezaměstnanosti a nedostatku finančních prostředků se rozhodli využívat lokální měnu, tzv. LETS jednotky, a obchodovat její pomocí mezi sebou. Barterový, neboli směnný obchod ale samozřejmě není žádnou novinkou. Existoval ještě dávno před vynalezením peněz jako jediný prostředek, jak učinit obchod.
 

Vyberte, jaký musí být název lokální měny:Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 5/7, 1 až 2 body

Komunitou podporované zemědělství

Ve světě je tato forma prodeje/nákupu potravin (CSA – Community Supported Agriculture) již poměrně běžně používaná. Základní princip je založen na tom, že zákazník si předplatí na začátku roku nebo sezony u zemědělce dodávky úrody po celý rok. Zemědělec pak podle toho, co vypěstoval, své produkty distribuuje předplatitelům. Zemědělec a zákazník tak mají přímý vztah bez dalších prostředníků a oba sdílejí jak rizika, tak výnosy zemědělského hospodaření. Domluva se sedlákem (založená na smlouvě) je vázána na vytvoření komunity, pro kterou jsou produkty pěstovány. Zemědělec tak má předem zajištěný určitý finanční obnos, který může investovat do rozvoje svého hospodářství a jistotu odbytu svých produktů.
 

Vyberte, jakou výhodu přináší sedlákovi zapojení do systému KPZ (komunitou podporované zemědělství):Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 6/7, 1 až 4 body

Místní trhy, vyberte správné typy trhů

Nejvíce rozšířené jsou v poslední době  trhy, které jsou zaměřené především na prodej potravin od lokálních zemědělců, výrobců a maloproducentů.

Vedle toho však mohou být i trhy  (časté především v předvánočním období), které nabízí rukodělné výrobky. Na těchto trzích je původ výrobků často nejasný a ne na všechny trhy jsou prodejci vybírání dle původu jejich zboží. Jakousi obdobou řemeslných trhů jsou i různé prodejní přehlídky a akce (nejčastěji mladých) designerů, většinou zaměřené na oblečení a na šperky, ale i jiné výrobky.

Nepříliš častým příkladem jsou i , kde může každý nabídnout naprosto cokoliv. Kromě toho, že peníze zůstávají „doma“, tedy většinou u obyvatelů jednoho města či obce, může se každý zbavit věcí, které by jinak třeba vyhodil.

Určitým zpestřením prodejních a zábavných aktivit ve městě mohou být i různé , spojené s předvedením kuchařského umění místních restaurací (Špilberk Food Festival) nebo zaměřené na oslavu konkrétní suroviny či produktu (Slavnosti chřestu v Ivančicích, různé pivní a vinné slavnosti). I takové událost se dají zaměřit právě na lokální produkci – například mottem pro Prague Food Festival 2012 bylo: „Mysli globálně, papej lokálně“.

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 7/7, 1 až 10 bodů

Křížovka

TAJENKA je nově vytvořený výraz pro označení procesu opačného ke globalizaci, tedy zejména rozbití trhu, ekonomických, politicko-správních a jiných aktivit na menší územní celky.

  1. Celosvětový neboli.
  2. Shrnutí hospodaření určitého subjektu je.
  3. Spotřební systém využívající nákup zeleniny od konkrétního zemědělce se nazývá.
  4. Jednou ze zemí, kde má počátky komunitou podporované zemědělství, je.
  5. Jaký druh dopravy místní trhy a tržnice podporují?
  6. Pro podporu místních produktů slouží ... značky.
  7. Surovinou, která je distribuována pomocí bedýnkového systému je nejčastěji.
  8. Jaké zboží by mělo na farmářských trzích převažovat?
  9. Krytý prostor pro prodej místních produktů se nazývá.
  10. Dle asociace farmářských tržišť by se měl farmářský trh konat nejméně.

1.
                                     
 
2.
                                     
 
3.
                                     
 
4.
                                     
 
5.
                                     
 
6.
                                     
 
7.
                                     
 
8.
                                     
 
9.
                                     
 
10.
                                     
 
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení

Hodnocení

Vysvětlení: Tento text se přegeneruje výsledkem vyhodnocení (JS funkce printEvaluationResult()).
Hodnocení

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena