Quest 1/6, 1 bod

Odvrácená strana mobility

Doprava osob i zboží je součástí města a našeho každodenního života. Zároveň však způsobuje řadu problémů, stojí společnost spoustu prostředků na výstavbu i provoz, nejsou férově zohledněny negativní dopady na životní prostředí a zdraví lidí. Shrňme si, co je daní za současnou mobilitu:

 • dopravní stavby rozkrájely území města a vytvořily v něm často neprostupné bariéry
 • hluk z dopravy mnohde přesahuje hygienické limity a dělá z ulic neobyvatelné dopravní koridory
 • ulice přeplněné auty v pohybu i zaparkovanými na chodnících a parkovištích privatizují veřejný prostor a degradují městské prostředí
 • měřítko a architektura domů se přizpůsobuje dopravním normám, poloměrům zatáček, vjezdům do garáží a billboardům zaměřeným na rychle jedoucí auta
 • zplodiny z aut zamořují města a dlouhodobě se podepisují na nedobrém zdraví populace
 • životní styl spojený s auto-mobilitou „z garáže do garáže“ vede k nedostatku přirozeného pohybu

 

Motorová doprava má velké plošné nároky na veřejný prostor. V nově rozvíjených částech měst to znamená široké ulice a velké křižovatky, v historických centrech vytlačení chodců na úzké chodníky. Vyberte, který z obrázků znázorňuje plochy veřejných prostranství vyhrazené pro chodce (Centrum města Holice v Čechách).

 
 
 
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 2/6, 1 bod

Jak se plánuje doprava

V současné době je dopravní plánování na velmi vysoké odborné úrovni. Experti provádějí detailní průzkumy, pracují s podrobnými daty, navrhují na základě modelů, prognóz a koeficientů. O dopravě se hovoří jako o systému, pro očekávanou poptávku se navrhuje odpovídající infrastruktura.

Jen málo však probíhá koordinace dopravního a územního plánování. Často je spíše doplňována infrastruktura v místě, kde už je problém. Jsou zanedbávány poznatky o dopravní indukci – prokázaném jevu, kdy zvyšování silniční kapacity ve městech samo o sobě vede k podstatnému nárůstu automobilové dopravy a samotný problém neřeší.

Správný přístup spočívá v řešeních, která negenerují zbytečnou dopravu a naopak vytvářejí podmínky pro environmentálně příznivější způsoby dopravy. Důvody pro volbu dopravního prostředku jsou vesměs racionální: jedu autem, protože je to nejrychlejší. Nejedu na kole, protože cyklostezka není a mezi auty se bojím. Nový trend plánování a řízení mobility se snaží o zmapování preferencí obyvatel, přizpůsobení podmínek a ve výsledku o změnu dopravního chování obyvatel směrem k udržitelnějším způsobům dopravy.
 

Vyberte tvrzení, které charakterizuje jev zvaný Indukce dopravy:
 
 
 
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 3/6, 1 bod

Brnu chybí 130 000 parkovacích míst

S individuální automobilovou dopravou ve městech těsně souvisí problematika parkování. Podle čerstvé studie z jara 2013 chybí například v Brně výše uvedený počet míst. Je zřejmé, že na ulice se nevejdou. Situace je svízelná v centrech měst i ve velkých obytných souborech na okrajích. Ceníme si veřejného prostoru? Pokud ano, situaci je možné postupně řešit pomocí ucelené koncepce díky těmto opatřením:

 • omezením dojížďky z okolí města nabídkou kvalitního systému veřejné dopravy, se systémem Park and Ride u přestupních terminálů veřejné dopravy
 • postupně zpoplatnit parkování ve veřejném prostoru, resp. rozšířit placené zóny (veřejný prostor nepatří jen automobilistům)
 • stanovit nově parametry pro kvalitu veřejného prostoru, a omezit tak parkovací kapacity přímo v ulicích (obdobně jako v Německu)
 • netolerovat parkování na místech, která k tomu nejsou určena
 • parkování nad únosnou kapacitu ulic směřovat do parkovacích objektů
 • podporovat sdílení aut (car-sharing) jako řešení pro ty, kteří autem jezdí málo
 • uvnitř města nabídnout k autům alternativy, například přímé a bezpečné cyklostezky
 • hledat řešení prostřednictvím plánů mobility přímo s lidmi, kterých se to týká

 

Ve městech, kde mají zpracovaný generel parkování, je jedním z navržených řešení výstavba parkovacích objektů. Víte, kolik stojí vybudování jednoho parkovacího místa v nadzemním parkovacím domě?
 
 
 
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 4/6, 1 až 4 body

Dopravo, dopravo, uklidni se!

Pocit ohrožení, ale také hluk, emise a prostorové nároky aut jsou důvody, proč se z ulic stávají pouhé dopravní koridory, ze kterých se lidé snaží co nejrychleji zmizet. Naštěstí se už řadu let navrhují a zavádějí různé organizační nebo fyzické úpravy s cílem zklidnit motorizovanou dopravu a zvýšit tak bezpečnost i obyvatelnost prostředí.

Plošné zklidňování dopravy se v rozvinutých státech EU již více než 20 let považuje za standardní postup, vyjádřený rozdělením dvou skupin městských komunikací podle rychlostního režimu na nich:

 • hlavní místní komunikace (základní síť) s dovolenou rychlostí 50 km/h
 • obslužné komunikace (obslužná síť) s dovolenou rychlostí 30 km/h

Zóny 30 jsou v progresivních městech populární formou zklidňování. Zóny 30 tvoří např. 70 % délky komunikací Berlína a více než 50 % délky komunikací Vídně. Základní formou zklidnění je přednost zprava. Čím rozsáhlejší území je do Zóny 30 zahrnuto, tím je větší pravděpodobnost, že povolená rychlost bude dodržována.

Nejpádnějším argumentem pro zavádění Zón 30 je bezpečnost. Z rychlosti 30 km/h lze v kritické situaci (např. před náhle vběhnoucím dítětem) automobil zastavit na vzdálenost, na kterou při rychlosti 50 km/h řidič nestihne ani začít brzdit!
 

Označte charakteristické rysy zón 30:Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 5/6, 1 až 4 body

Město pro pěší

Chůze je přirozeným a všestranně prospěšným způsobem dopravy. V současném životním stylu většinové společnosti však není samozřejmostí. Bariéry kapacitních komunikací, řady parkujících automobilů, chybějící přechody a neprostupné areály znamenají pro chodce překážky, které od chůze odrazují. Naopak pozváním k pěšímu pohybu je prostředí utvářené , tedy obdobném, jaké známe z center našich měst.

Přítomnost lidí na ulicích významně přispívá k živému, bezpečnému a atraktivnímu veřejnému prostoru. Na rozdíl od cestování autem není chůze pouhým přesunem z jednoho místa do druhého, ale také přítomností člověka na ulici, mezi ostatními lidmi. Chůze má pozitivní dopady na zdravotní stav, životní prostředí a (možná nečekaně) má také ekonomický přínos - chodec se může snadno zastavit , který právě míjí.

O podpoře pěší dopravy se rozhoduje už v urbanistickém plánování. Zásadní je totiž kritérium . Pokud jsou v přijatelné vzdálenosti bydliště prodejny potravin, školka, škola a další základní vybavenost (případně i pracoviště) a pokud jsou současně dostupné možnosti denní rekreace, důvody pro cestování autem se snižují. Jednou ze zásad by tedy mělo být posilování významu místních center.

Za velmi dobrou docházkovou vzdálenost uvažovanou v územním plánování se považuje metrů. Podle průzkumu provedeného v Brně v r. 2009 jsou lidé ochotni jít pěšky průměrně asi 900 metrů, což odpovídá 15 minutám chůze, samozřejmě v závislosti na podmínkách. Vzdálenost a čas je z pohledu chodce relativní ve vztahu k atraktivitě trasy.

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 6/6, 1 bod

Osvoboďte se jízdou na kole

Jízda na kole přináší ve městě vyváženou kombinaci rychlosti, nezávislosti a dosažitelné vzdálenosti. Toto ovšem platí v závislosti na vhodně vytvářeném a přetvářeném městském prostředí. Slogan uvedený v nadpisu doprovází kampaň zaměřenou na rozvoj cyklodopravy v New Yorku.

Základní překážkou pro rozvoj cyklodopravy je podle průzkumů absence bezpečných tras, resp. obava zapojit se do provozu, ve kterém cyklisté nemají své místo. Jak tedy vytvořit vhodné podmínky pro cyklisty? Na naprosté většině komunikací ve městě je třeba zklidnit dopravu, nejčastěji zaváděním Zón 30, kde cyklisté mohou sdílet vozovku s motorovými vozidly. Samostatné pruhy pro cyklisty jsou účelné jen na hlavních komunikacích. Ve většině případů není nutná výstavba samostatných cyklostezek, často postačí přerozdělení uličního profilu a přimalování vyhrazeného cyklopruhu.

Na kole se dostaneme během dvaceti minut do vzdálenosti pěti kilometrů. To je vzdálenost, na kterou podle průzkumů dojíždí dvě třetiny evropské populace. Není to pádný argument pro podporu cyklodopravy?

Dánská metropole Kodaň je jedním z příkladných cyklistických měst. Výzkum z roku 2010 uvádí důvody, proč obyvatelé Kodaně jezdí na kole. Uhodnete, kterou z následujících odpovědí označila více než polovina respondentů?

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 

Hodnocení

Vysvětlení: Tento text se přegeneruje výsledkem vyhodnocení (JS funkce printEvaluationResult()).
Hodnocení

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena