Úvod

Poptávka po kvalitním a efektivním komunitním plánování (tzn. se zapojením participací veřejnosti v rozhodovacích procesech) roste pomalu i v České republice. Hybatelé komunit i zástupci veřejné správy pochopili, že projekty, ve kterých se příliš tlačí na pilu nebo o kterých se raději nemluví, se obvykle vymstí. Pojem udržitelnosti se už nespojuje jen se životním prostředím a jeho ochranou, ale také se schopností veřejné správy (nebo investora) prosazovat své záměry a smysluplně zajistit jejich dlouhodobé fungování. V takovém úsilí se pak podpora veřejnosti vrátí hned dvakrát: zvýšením kvality záměru (lidé svými připomínkami mohou projekt zkvalitnit, zlevnit) i při jeho realizaci a provozu. V dnešní době začíná být práce s veřejností „trendy“ a koncept místní Agendy 21, jako jednoho z modelů jak s veřejností pracovat, se zabydlel v řadě českých měst, obcí, mikroregionů a dokonce i krajů. Tzv. Chytrá veřejná správa (smart administration) už komunikaci s občany má nastavenou jako klíčovou hodnotu a pilíř, o který se opírá.

První otázka
Quest 1/7, 1 bod

 

Filozoficky a politologicky se na participaci můžeme dívat jako na zásadní princip hledání kolektivní moudrosti. Známý kvantový fyzik David Bohm o ní píše: „Protože myšlení je do značné míry kolektivní, není možné, abychom je zlepšili jako jednotlivci. V průběhu dialogu získává skupina přístup k širšímu zdroji společného myšlení – celek organizuje části – účelem dialogu je překročit úroveň poznání každého zúčastněného jednotlivce“. Na roli občanů a politiků jsou pochopitelně názory různé.
 

Kdo je autorem tohoto citátu?

„Došel jsem závěru, že politika je příliš vážná věc,
než aby mohla být přenechána jen politikům.“
 
 
 
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 2/7, 1 až 3 body

 

Výchozím a stále platným mezinárodním dokumentem, který zastřešuje účast veřejnosti v rozhodovacích procesech, je Aarhuská úmluva. Obsahuje obecný souhrn pravidel pro zapojování veřejnosti do rozhodování. Vyplývají z ní klíčové povinnosti pro efektivní zapojení veřejnosti do rozhodování.
 

Která tři základní práva veřejnosti definuje Aarhuská úmluva?

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 3/7, 1 až 4 body

 

Zapojování veřejnosti do rozhodování má různou intenzitu. Žebříček zapojení veřejnosti ukazuje úrovně zapojení, které vedou od neparticipativních metod (např. manipulace) přes pasivní a formální poskytování informací až po účelnou participaci (spolurozhodování veřejnosti). Občanská kontrola je nejvyšší úrovní participace, při níž občané zajišťují vše, co se týká plánování, formulace strategií a řízení programů. Ve zjednodušené podobě se tato škála může pohybovat mezi oblastmi informování/konzultace/zapojení/sociální učení. Pod termínem sociálního učení rozumíme určitou nadstavbu celého procesu, ve kterém se učí experti, zástupci veřejné správy i veřejnost vzájemně spolupracovat a chápat své role, kompetence, zodpovědnosti a potřeby.
 

Jaká hesla týkající se úrovně zapojování veřejnosti byste přiřadili k těmto větám?


Někde je problém, zkusme zjistit kde a v čem a co s tím můžeme udělat:
 

Máme tento problém a vyřešíme ho tímto způsobem:
 

Máme tento problém, vymysleme společně varianty řešení a výběr toho nejvhodnějšího:
 

Máme tento problém, známe několik řešení, vyberme to správné:
 

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 4/7, 1 až 2 body

 

Při zapojení veřejnosti do konkrétního projektu se pochopitelně fáze informování veřejnosti, sběru informací, analýzy problému a formulace návrhů prolínají. Podle charakteru projektu se pak kombinují různé techniky zapojení veřejnosti. Důvodem kombinace technik je i nutnost oslovit různými způsoby různé cílové skupiny, kterých se projekt týká.
 

Co byste nezařadili do klíčových kritérií pro výběr konkrétních metod zapojení veřejnosti?


Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 5/7, 1 až 5 body

 

Každá z metod má svá pro i proti a je tedy třeba dobře zvážit, které jsou v daném případě vhodné.

Označte hlavní nevýhodu jednotlivých metod:

Místní zpravodaje:
Internet a sociální sítě:
Dotazník:
Workshop:
Posezení u kávy:
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 6/7, 1 bod

 

Americký filozof Tom Atlee říká o přímé demokracii: „Společenství jsou tedy moudrá do té míry, do jaké využívají svou rozmanitost. Ta nejmoudřejší z nich rozpoznávají, že každý názor představuje část pravdy a že právě skrze kooperativní, kreativní vzájemnou hru názorů vzniká nejmoudřejší, nejobsáhlejší a nejmocnější pravda“
 

Kdo je autorem následujícího citátu?

„Odborníci se vždy zlobí, když laika napadne něco,
co by je nikdy nenapadlo.“
 
 
 
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 7/7, 2 bod

Vývoj názorů na roli občana v rozhodovacích procesech se vyvíjí. V poslední době se velké pozornosti těší pojem deliberace, deliberativní demokracie. Která z charakteristik je tomuto pojmu nejbližší?
 
 
 
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení

Hodnocení

Vysvětlení: Tento text se přegeneruje výsledkem vyhodnocení (JS funkce printEvaluationResult()).
Hodnocení

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena